Egyházunkról Bemutatkozás Céljaink Tanaink Tevékenységünk Esküvő Tanfolyamok Adományvonal Kapcsolat
 
Kis magyar történelem

Ki az a Hungár?

HUNGÁR hírneve élteti a Magyart
E név a nemzet hírnevével egykorú
Hungár a nemzeti jelszó, melyért éltek-haltak őseink

Ki a magyar eredete. Ismerjük meg eredetünket.

Latin - Hungár
Német - Ungár
Oláh mondja Unguru a Magyar
Angol - Hongér
Francia - Hongroa

Az európai szóhagyományoknak megfelelően I. Béla kir. Névtelen jegyzője a XI: sz. közepén hirdette, hogy a Magyart idegenek HUNgárnak neveznek
1350-ben kelt Márk krónikánk szintén hirdeti e tételt csak latinul
a XII. sz-ban a lengyel eredetű Kronika Wegiarska épp így tanítja: Magyarok azaz Hungarok

1. Szt Istvántól I. Ferenc József királyunkig állami hivatalos latinnyelvű oklevelekben, sőt latin köriratú pénzeinken folyton-folyvást a Hungár nevet használták a Magyar helyett
2. Szent László király 1082-ben kelt levelében Hungár a Magyar. ,,Hungároknak királya”

3. III. Endrének, akivel 1301-ben kihalt az Árpádház fiága, latin oklevelében Hungária áll Magyarország helyett. ,,András, Isten kegyelméből Hungáriának…királya


4. Nagy Lajos kir. 1360-ban kelt oklevelében Magyarországot Hungária helyettesíti. ,,mint Lajos Isten kegyelméből Hungári-ának királya

5. I. Ferdinánd kir. A Habsburgok kettős házasságról szóló szerződésében 1515 júl. 22-én kelt, ez áll: Ferdinánd Isten kegyelméből Hungáriának, Bohemiának, Dalmátiának, Croátiának stb. királya


6. Apafi Mihálynak, Erdély utolsó választott fejedelmének latin oklevelében Hungária áll Magyarország helyett. ,,Apafi Mihálynak, Isten kegyelméből Erdálynek fejedelme, Hungária országrészeinek ura

7. Szt. István a veszprémvölgyi apácáknak kiadott görög nyelvű okiratban, melyet 1109-ben Kálmán kir. Megerősített, melyben görög – ismétlem görög – nyelven szintén Hungria királyának hirdeti magát Magyarország királya helyett. ,,Én a keresztény István, ki egész Hungária királya vagyok.


8. Teszem Regino apát, Árpád vezérünk kortársa, kr. u. 900. év körül írta krónikáját latin nyelven. Kr. u. 889. évben az UNGÁR nemzet, kinek azelőtt sohasem lehetett hírét hallani, odahagyta scythia tájait, ama roppant kiterjedésű tavakat, miket a Tanais áradásai alkottak.” Kr. u. 889-ben tehát Ungár a Magyar. Ezen történelmi oklevelekből bizonyosan tudjuk, hogy ezredéven át folytonosan.


UGOR a HUNGÁR

Tóth-Morva-Cseh aszongya. Uhor a Hungár
Rutén-Orosz-bolgár nyelvekben hiányzik a Há betű, minél fogva Gé-vel helyettesítik azt.
Rutén-Bolgár aszongya: Ugor a Hungár
Lengyel nyelvben az U képzőt O helyettesíti, horvát nyelvben U képzőt Vu helyettesíti, orosz nyelvben U képző helyett Yu gyanánt hangzik
Az, hogy a szlávol nem csak mostanában ismerik a Hungárt Ugor néven, hanem már ezred éve is forgalomban és fogalomban van, bizonyosság rá Aventin, Nestor és Metod

1. Bojok latinnyelvú évkönyveiben Aventinnál olvasható, hogy Szent István fejedelmünk Henrik német császárral szövetségre lépvén megkeresztelkedett: ?? Itt vannak az Ugrok követei. Henrikkel békét meg örök szövetséget kötnek… A fölételt elfogadta az Ugor fejedelem: tüstént szentelt vízzel illettetik, Istvánnak neveztetik és a császár által királynak szólíttatik. Bizonyítja e tanúság, hogy szent István idejében Ugor a Hungár

2. Nestor, a szláv történetírás atyja ki Kr. u. 1113. esztendőig élt, Hungárt a szláv Ugorral cseréli ki, midőn Bölcs Leó byzanczi császár uralkodásával egykorú eredetünkről szól: ,,A Kaukázusi-hegység vagyis az UGRI. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. esztendőben mentek az Ugrek Kiev mellett el, a hegyen, mely manapig még Ugrinak neveztetik, elértek a Dnyeperhöz és sátraikat rendben felállították. Úgy költözködtek akárcsak a Palóczok, keletről jöttek és átkelének a magas hegyeken, mik UGOR-hegységnek neveztetnek…. Bizonyíték ez arra vonatkozólag, hogy ezredéve is Ugor a Hungár


3. Szent METÓD bolgár patriárkának görög nyelven írt életrajzában olvashatni, hogy a szent érsek a Bolgária szomszédságában táborozott Árpádot, ,,Ugrik királyát”, meglátogatta kr. u. 885. évben bekövetkezett halála előtt. Ez is bizonyíték!


UGOR az AVAR

A görög irodalom lapjain UGOR nevet a Kr. u. 66-ban élt Strabo földrajzában Kaukáz északi vidékén lakó népnek említi.
Nestor az UGOR hírnevet a Kr. u. 612-ben trónra lépett Heraclius byzanczi császár idejétől keltezi. A Fehér-UGROK Irakliusz császár uralkodása idejében kezdtek ismertekké válni, mikor Iraklius háborút viselt Chosroával, a perzsa császárral.

Menander görög történetíró értesít korának, Kr. u.569. évi eseményéről, mikor Justinus császár Zemarchot középázsiai Turkiába küldvén (Byzanczi görög nyelven: Turk a Hungar!) Turkia az Hungária. Menander ez értesítésből bizonyos, hogy az Ugorok, kik a Volga és Don folyók között laktak, a Turk birodalom egyik kormányzóságát bírták a négy közül 569. évben Kr. u.

A Kr. u. 840-ben kötött Verduni szerződésben Ugor az határozottan olvasható ,,AVARIA vagyis HUNIA. Az utolsó AVAR történelmi emlékezet a Vetvari avar püspökségről szóló pápai bulla.
Hinkmar, rhemsi érsek tudósítása szerint már. Kr. u 862-ben pusztítottak Ungárok a német birodalmat, míg végre a Turkiából ezredéve kirajzott Árpád Igazi-Abar nemzete ismét függetlenné tette a Baján által alapított Avariát, szláv Ugoria, latin Hungaria, görög Turkia néven és felszabadította a megbűnhődött legbüszkébb testvérnépet. Általánosságban a történelmi tantétel így szól:


UGOR az ABAR

,,Ugor a HUngár” és Ugor az Abar a páros tételnek összefoglalásából nyerjük a történelmi igazságot


AVAR a HUNGÁR

HUNGÁR hírnevünk páros igazat következő képlet fejezi ki
Hungár a HUN meg az AVAR


HUNGÁR A MAGYAR

HUNGÁR az emberiségnek őskirálya. Nemzetünk eredetéről szóló latin és székely irodalmi emlékezetek az ősi Assyriában, a mai Kurdisztán északi határán fekvő Éden kertjét jelölik meg nemzetünk szülőföldjeként.
Hundkar=Király. Ősakkád nyelven UNGAL=Király. Azzal a megjegyzéssel, hogy akkad nyelven az l betű gyakorta felcserélődik a r betűvel. Ezen osztályzó meghatározás nyomán a franczia Hongroa nevünk Hong és Roa alkatrészekre szedhető. ROA= király. Ezek szerint HONG-ROA nem egyéb, mint MAGI-Ar nevünk tagonkénti lefordítása franciára ARI= hősök, vitézek.


Copyright © 2009 Ezoterikus Tanok Egyháza