Egyházunkról Bemutatkozás Céljaink Tanaink Tevékenységünk Esküvő Tanfolyamok Adományvonal Kapcsolat
 
A fajok eredete

Ezzel kapcsolatban rögtön be kell vallanunk, meg kell mondanunk, hogy erre vonatkozólag nincsenek tradicionális ismereteink. Ennek ellenére azonban a kérdés természetesen nagy hatásfokkal tanulmányozható. Vannak ugyanis olyan ismereteink, melyeket a Manvantarák és a kalpák ismeretével (időciklusok) nagy pontossággal meghatározhatók. Mire is gondolok most, nem másra, minthogy az Ősgenezissel kapcsolatosan elinduló folyamatnak szerves irányító egységét képezi egy bizonyos emberi rassz feltételezése. Ennek az elsődleges primordalitásnak valósága van. Ez az a rassz, amely az elsődlegességének köszönhetően úgymond bearanyozza az emberiség kezdeti korszakát. Ez a kezdeti korszak azonban csak a mi világunk kezdeti szakaszára vonatkozik és nem az egyetemes univerzalitás kezdetére utal. Ezek az ismeretek máris bizonyító erejűek a Manvantarák ismeretében. Szeretném megemlíteni, hogy az emberiség kezdetére több, akár az ún. őskorból fennmaradt utalások is vannak, ennek egyik prominens képviselője az általunk is jól ismert Thot/Triszmegisztosz. Kinek melyik név tetszik, a kettő egy ugyanazon személyt takar. Akárcsak Zaratusztra, illetőleg Zoroaszter személyénél. Most pedig hadd utaljak Thot/Triszmegisztosz nem mondására, hanem megállapítására. Amint fent, úgy lent és amilyen a makrokozmosz, olyan a mikrokozmosz. Mit is takar mindez? Nem mást, minthogy minden az úgynevezett univerzális törvényeknek van alávetve, illetőleg semmi sem működhet másként, mint ahogy azt a nagy egység, a makrokozmosz engedné.

Ez egy elsődleges törvény. Senki számára sem ajánlható jó szívvel eme törvény áthágása. Nevezetesen azért, mert eme törvény megkerülése magával hordoz egy bizonyos karmikus beteljesülést. Ami pedig nem más, mint a szembenállás az eredeti működéssel. Ugyanakkor szeretném megemlíteni, hogy a mi emberi jogállásunkban is szerepel a következő kitétel.


A Törvény nem ismerete nem mentesít!


Amennyiben ez így, ilyen markánsan megjelenik a fizikai síkon, a Föld nevű bolygón, gondoljuk csak meg, mennyire így van ez a nagyobb, megalitikus rendszerekben, melynek mi csak egy piciny, mikro részegységei vagyunk. A szembenállás természetesen mindenféleképpen bizonyos eredményt szül. Azonban tudnunk kell azt is, hogy eme szülés nem fog kedvezni a rendbontó részére.

Azért nevezem rendbontónak, mert valamilyen módon zavart kelt az eredeti állapotban. Azt azonban szintén tudnunk kell, hogy az anyagi világ nem egy önmaga anyagiasságából előálló szubjektum, hanem egy Teremtő principium által létrehozott szerves egység. Ennek ismeretében pedig egyértelműen kijelenthető, hogy a szembenálló nem mással áll szemben, mint magával az Eredeti Teremtővel. Ennek pedig természetes következménye egy számára negatív visszahatás. Ennek mértéke pedig nem független a szembenállás mértékétől.

A kozmikus ciklusok, jelen esetben a földi ciklusok, mert hogy most ezzel foglalkozunk a manvantarákban szereplő kisebb időegységekre vannak úgymond felosztva, ezek pedig a Kalpák. Mielőtt tovább haladnánk e tárgykörben, nem lenne érdektelen megemlítenem egy alapvető törvényt. Mely szerintem még értelmezhetőbbé teszi ennek az egész működésnek a meg és felismerését. Mellesleg megjegyzem, az én véleményem szerint ez az egész látszólagos bonyolultság csak azért tekinthető egyes emberek számára áttekinthetetlen szövevénynek, mert az alapindíttatás ismeretének hiányában szenvednek. Az majd egy későbbi ismeret anyagát tartalmazza, hogy miért is van ez a tudatlanság.

Azt azonban itt is megjegyzem, hogy a tanítás áthagyományozódását gátló tényezők, rendszerek mind, kivétel nélkül akarva, akaratlanul életellenesek. A Gátlóknak pedig természetesen mind felelniük kell tetteikért. Nem kerülheti el figyelmünket, hogy e szándékos cselekedet veszélybe sodorja és beláthatatlan következmények elé állítja magukat a Gátlókat is. A Gátlók csoportjába nem csak személyeket, egyéni indivídumokat, hanem csoportosulásokat, Egyházakat is szép számmal találhatunk. Sőt, bátran ki is jelenthetjük, hogy egyes egyházak, bár az Univerzalitás, Katolicizmus, Egyetemesség látszatát keltik, épp ellenkező cselekedeteket hajtank végre. Ez az indíttatás ugyanakkor saját maga nem ismerésének egyik legbiztosabb jele. Ezeket a csoportosulásokat mindenképpen el kell kerülni, mert zavart keltenek.

Számtalan iromány született az elmúlt évezredekben e magasztos ismeret átadása céljából, azonban be kell látnunk, elég kevés sikert hozott. Azonban azok a társaink, akik ezen ismereteket felfogták, nem véletlen a felfogták szót használom, merthogy nincs egyetlen lény sem ebben az univerzumban, sem a többiben sem, melynek eredeti ismeretanyagából hiányoznának ezen információk. Namármost mi is következik ezen tényekből?

Nem más, mint az, hogy az ismeretek minden lényben teljes egészében megtalálhatók. Mai szóhasználattal élve kódolva vannak az élőlényekben. Ha esetleg nem a teljes megérthetőségre törekszünk, hanem magunk kívánjuk az előtérbe helyezni, használhatunk olyan kifejezéseket, melyek olvasása közben társaink arra a következtetésre juthatnak, miszerint ez Neki ,,túl magas”, fel nem fogható, majd pedig hamarosan leteszi az írást. Jómagam ezt a stílust nem kívánom szaporítani. Ez a kis írás a mindennapok emberének azon csoportjához szól, akik már felismertek valamit valós természetükből.

Az előbbiekben már többször, kétszer utaltam Thot személyére és a Tőle eredő illetve általa eszközölt kijelentésre. Természetesen nem véletlenül emelem ki a Thot nevet Hermész Triszmegisztosz ellenében. Mégpedig azért, mert mindaddig, amíg csak lehetséges, a mi, a Magyar ágon belüli eredeti ismeretanyagot adom át. A magyar ághoz tartozónak tekintem mindazokat, akik az eredeti FÉNYVALLÁS követői. Jelen írásomban és a többiben sem kívánok a materialista tudományoknak megfelelni. Amennyiben mégis valami okból egyezéseket találunk, az az ő fejlődését mutatja a spiritualitás irányába. Bizonyítván, hogy a fejlődés törvényszerű. Ezzel két dolgot érünk el egyszerre. Rámutatunk arra, hogy semmi szükségünk a mi eredeti tudásunkat mástól átvettel pótolni, illetve rávilágítani arra, hogy a magyar nyelv tökéletesen alkalmas a metafizikai ismeretek átadására.

A mai kísérleti tudományok teljes mértékben szakítanak sz úgynevezett Tradícióval, és olyan állításokat eszközölt, miszerint teljes mértékben fölöslegesek a régi tanítások, melyeket a gyermekmesék és mítoszok világába száműzött. Mi most egy 65 000 éves ciklust tekintünk át, melyet azonban a Katolikus egyház kevésnek tartotta, mert szerinte az egészet kellene. Mi azonban úgy véljük, hogy a Tradiciók és annak ciklikussága miatt elegendő az a ,,szűk” időintervallum. Az általunk ismertetett rendszernek meg van az az előnye, hogy az agnosztikusok számára is érthetővé válik, leegyszerűsíthető és általa még a teológiát sem kell segítségül hívni. Ugyanakkor a fejlődéselmélet judeokeresztény hívei is úgy érezhetik, hogy – cserébe a szenteltvízért – ez a rendszer zseniálisan kiegészíti a Biblia hiányos és homályos részeit, s így mindenki elégedett lehet.

A tradicionális ismeretanyag már a káldeus és hindu ismeretekben is megtalálható. A fejlődéselmélet csalásait a tudomány ,,papjai” keményen védelmezték és védelmezik ma is. Számukra semmit sem jelentettek és jelentenek őseik ismerete és szeretetére aztán végképp képtelenek. Ez a kor belement a játékba. Még a nyilvánvaló hazugságokat is nyíltan támogatta.

Még az olyan szemenszedett hazugságokat is támogatták, mint az ember és a felsőbbrendű majom között, mint átmeneti lény meséjét. Az antropológusok számtalan esetben tudatosan hazudtak, mert már 1844-ben is tökéletes pontossággal tudták, hogy a Homo sapiens régebben él, mint a neandervölgyi majom. Igazából ez csak egy adalék ahhoz képest, hogy ma nem a Homo sapiens él a Földön, hanem a Homo erectus. Közvetlen példaként megemlítem a Vértesszőlősi Ezt a leletet, amiről beszélek, … Az elmúlt 100 év biológiai kutatásai bebizonyították, hogy a fajok állandóak. A változások és a mutációk csak egy azon faj keretein belül valósulnak meg, de soha sem figyelték meg az egyik fajból a másikba való átmenetet. Az evoluciós lánc hiányzó láncszemeit azért nem találják, mert ilyen nem létezik. Egyes fajok hirtelen eltüntek, mások pedig ugyanilyen gyorsasággal megjelentek. Ezt a folyamatot kriptogenezisnek nevezték el. Az evolucó gondolata egyébként úgy jelenik meg, mint egy antropomorf nézet, ami ellentétes magával az élet fogalmával. Az élet rendje magába foglaja az elemi tökéletességet, amely elválaszthatatlan az életképességtől, márpedig minden tökéletesség kizárja a tökéletesedést.

Tudjuk, hogy a ,,tények” hogyan rombolták le az emberek fejlődését.Copyright © 2009 Ezoterikus Tanok Egyháza